Na nějakou dobu poslední díl #VčemVámVčelkaMůžePomoci

V dnešním – na nějakou dobu – posledním díle našeho seriálu #VčemVámVčelkaMůžePomoci bychom rádi přiblížili téma ošetřovatelské péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění – péči paliativní.

 Co je paliativní péče?

 Jedná se o komplexní zdravotní péči zaměřenou na zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí.

My zajišťujeme péči pacientům v terminálním stádiu a pomáhá tak nemocným i jejich rodinám zvládnout co nejlépe tuto nelehkou životní situaci.

 Co je cílem ošetřovatelské péče?

 •  zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání,
 •  zachovat pacientovu důstojnost,
 •  poskytnout podporu jeho blízkým,
 •  optimalizovat další komplikace onemocnění, jako jsou např. nechutenství, nauzea, zvracení, úbytek váhy, tvorba defektů,
 •  předcházet dalším možným komplikacím, které výrazně snižují fyzický i duševní komfort pacienta.

 Kdo může péči doporučit?

 •  praktický lékař
 •  ošetřující lékař nemocnice, pokud je pacient propuštěn do domácího ošetřování,
 •  lékař specialista, onkologická, neurologická či jiná ambulance

Paliativní péče zahrnuje většinu zdravotních výkonů, které jsme popsali v předchozích dílech, vždy záleží na doporučení lékaře: 

 •  sledování fyziologických funkcí, glykemie, monitoring bolesti,
 •  cévkování močového měchýře, péče o permanentní katetr,
 •  odběry biologického materiálu,
 •  zajištění podávání stravy cestou enterální výživy, u pacientů, kteří nemohou nebo již nezvládají přijímat stravu běžnou cestou, ústy,
 •  aplikace infuzní terapie za účelem doplnění potřebných látek, minerálů aj., ale i z důvodu zajištění dostatečné výživy pacienta, glukózy, aj., a v neposlední řadě podávání analgetické, opiátové léčby,
 •  léčba bolesti – podávání analgetických přípravků či opiátů je vždy indikována lékařem,
 •  jsou vedeny ošetřovatelské záznamy,
 •  je vedena evidence dle Vyhlášky o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků,
 •  dalším výkonem může být zajištění aplikace injekční terapie,
 •  dále pak péče o kožní defekty a pooperační rány,
 •  rehabilitační ošetřovatelství k prevenci komplikací, např. proleženin, zánětu plic a jiné.

 Kdo může péči provádět?

 •  Komplexní péči o pacienta v terminálním stádiu onemocnění provádí všeobecná zdravotní sestra na doporučení lékaře.
 •  Naše sestry prochází certifikovaným školením zaměřeným na paliativní péči.
 •  Certifikovaná školení zaměřená na péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.
 •  Velmi důležitá je úzká spolupráce rodiny a lékaře.

Naší snahou je vyhovět přání pacienta, respektovat jeho biologické, psychické i sociální potřeby. Našim cílem je pomoci nemocným a jejich blízkým tak, aby všichni zúčastnění zvládli tuto velmi těžkou roli, a nebyli "na to sami". Velmi důležitá je psychická podpora obou stran, umět vysvětlit co bude dál, jak se může onemocnění vyvíjet, čím je možno ještě zlepšit komfort pacienta, jak ulevit, pomoci a vždy vyslechnout. Takováto péče je vždy velmi náročná pro všechny. Našim přáním a posláním je pomoc všem, kteří naši zdravotní péči potřebují.

Za tým Včelky?

Pavla Melounová

regionální ředitelka domácí péče

Další témata můžete najít pod hashtagem #VčemVámVčelkaMůžePomoci

Žádost o péči