Pátým z velmi často prováděných zdravotních výkonů v domácím prostředí je aplikace injekční a infuzní terapie. 

Některé léky či léčebné látky je třeba dodávat do těla parenterální cestou. Znamená to jinou cestou než ústy, přes trávicí trakt, formou injekce nebo infuze. I v domácím prostředí je možnost zajistit aplikaci injekcí či infuzí u pacientů, pro které je obtížné dostavit se k lékaři z důvodů pohybového omezení, nebo by mohl být ohrožen aktuální zdravotní stav. Aplikace je vždy prováděna na základě indikace lékaře, který podrobně nastaví léčebný režim a doporučí podávat léčebné látky cestou domácí péče.

Možnosti podání léčebných látek

 •  i.m. – intramuskulárně – nitrosvalově
 •  s.c. – subkutánně – podkožně
 •  i.v. – intravenozně – nitrožilně

 Aplikace injekcí intramuskulárně – nitrosvalově

 •  znamená podání účinného léku do svalu,
 • výhodou oproti aplikaci pod kůži je rychlejší vstřebávání léčebné látky a je možno podat větší množství látky (1 – 20ml),
 •  nejčastěji aplikujeme do oblasti hýžďového svalu – tedy do středního či velkého hýžďového svalu,
 • další méně využívanou možností je zevní strana stehenního svalu,
 • nejčastěji podáváme léčebné látky ke zmírnění bolesti, vitamíny apod.
 •  opiáty také patří do skupiny léků podávaných za účelem zmírnění bolesti – zde je nutné postupovat dle zákona o návykových látkách a vyhlášce o evidenci a vedení zdravotnické dokumentace, 
 •  intramuskulárně lze podávat i antibiotika, v domácím prostředí ale neprovádíme, je zde riziko alergické reakce (je doporučeno ATB podávat ve zdravotnickém zařízení, kde je okamžitá možnost lékařské pomoci v případě těžké reakce – anafylaktického šoku),
 • účel podávání injekcí je léčebný, ale i profylaktický, tedy preventivní,
 • lékař vždy doporučí léčebnou látku, množství, způsob jejího podání a frekvenci aplikace,
 • léčebnou látku vydá přímo lékař nebo vystaví recept,
 • naše sestra je vybavena potřebnými pomůckami - desinfekcí, injekční stříkačkou, jehlou a náplastí,
 • zdravotní sestra se předem s pacientem či jeho rodinou domluví na čase návštěvy,
 • návštěvy sestry jsou nastaveny v pravidelných intervalech, přesně tak jak doporučí lékař,
 • postup – desinfekce rukou a místa pro přípravu pomůcek, seznámení pacienta s výkonem, kontrola stavu pacienta před výkonem, uložení pacienta do pohodlné polohy, natažení léčebné látky do stříkačky, nasazení jednorázové jehly přiměřené velikosti, desinfekce místa vpichu, aplikace léčebné látky, ošetření místa vpichu, kontrola stavu pacienta po aplikaci.

 Aplikace injekcí subkutánně – podkožně

 •  je způsob aplikace léčebných látek do podkožní tkáně, kde jsou krevní a lymfatické kapiláry a přes ně se léčivá látka vstřebává dále do organismu,
   podávají se touto cestou většinou látky, které nelze podávat ústy,
 •  aplikuje do oblasti zevní strany paže či stehna,
 • nejčastějším způsobem aplikace je do podkoží břicha,
 •  nejčastěji podávanými látkami je inzulín a nízkomolekulární heparin,
 • tyto přípravky mají většinou pacienti indikovány dlouhodobě, lékař na základě kontrolních vyšetření krve koordinuje léčebný proces úpravou dávkování,
 • zdravotní sestra dochází k pacientovi v pravidelných časech, tak jak je lékařem předepsáno a podává doporučené množství léčebné látky,
 • postup při aplikaci subkutánní injekce je totožný jako u předchozí aplikace intramuskulární, navíc je zde např. u inzulinové terapie nutnost kontroly glykemie před aplikaci, edukace pacienta v oblasti dietního a pitného režimu.

 Aplikace intravenózní – nitrožilně

 •  v domácím prostředí se touto cestou podávají infuzní roztoky s možností přidání léčebné látky,
 • nejčastěji se podává do periferní žíly horní končetiny,
 • ošetřující lékař nemocnice, nebo praktický lékař doporučí podávání léků či roztoků, předá vrchní sestře domácí péče podrobný rozpis infuzní terapie,
 • nejčastěji se v domácím prostředí podávají roztoky k zajištění hydratace organismu, zvýšení hladiny minerálů a dalších potřebných látek, například vitamínů,
 • infuzní léčba je využívána i k léčbě bolesti, u onkologických pacientů ke zmírnění bolesti,
 • postup při zavedení intravenózní kanyly – sestra pohledem a pohmatem zjistí nejvhodnější místo k aplikaci, nejčastěji na paži pacienta v loketní jamce, nebo na hřbetu ruky,
 • někdy může být s ohledem na zdravotní stav pacienta aplikace obtížnější, ale zkušená sestra si vždy s výběrem místa vpichu poradí,
 • infuzní roztok sestra připraví za přísně sterilních podmínek před podáním, připojí infuzní set a zavěsí na infuzní stojan – všechny pomůcky má sestra ve své výbavě,
   po zavedení kanyly připojí připravený infuzní roztok a nastaví rychlost infuze,
 •  sestra je přítomna po celou dobu aplikace infuze u pacienta, sleduje jeho fyziologické funkce a stav zavedené kanyly,
 • v případě komplikací je třeba zavedenou kanylu vyměnit, někdy postačí pouze propláchnout, tak aby celý obsah infuze v pořádku vykapal,
 • po aplikaci infuzi sestra odpojí, ve většině případů se pro opakované podání infuzní terapie ponechává zavedená kanyla, sestra kanylu propláchne, sterilně ošetří, uzavře zátkou a zafixuje,
 • pokud byla infuze jednorázová, sestra kanylu po provedeném výkonu odstraní, provede sterilní ošetření místa vpichu,
  po výkonu je důležité zkontrolovat celkový stav pacienta, fyziologické funkce.

Všechny zmiňované možnosti podávání léků v domácím prostředí jsou prováděny kvalifikovaných, vyškoleným týmem zdravotních sester.
Naše sestřičky jsou tak velikou pomocí pro naše pacienty, kteří jsou momentálně v situaci, kdy některý z výkonů potřebují.

Všem přejeme hezké dny

Za celý tým Včelky 

Vilma Stefanovičová

zástupce vedoucí pobočky Praha
Žádost o péči