Proč nemohou sociální služby poskytovat zdravotnické úkony?

Jaký je tedy rozdíl mezi zdravotní a sociální péčí? Na tyto otázky se vám dnes pokusíme odpovědět.

➡ Zdravotní péče se zaměřuje na především na péči o naše zdraví. Oblast zdravotnictví tvoří odborné zdravotnické instituce a činnosti, které se zaměřují na péči o zdraví člověka.

➡ Sociální péče – napomáhají lidem zajistit jak fyzickou, tak i psychickou soběstačnost, s cílem podpořit, či zachovat jejich dosavadní schopnosti, dovednosti a návyky, které jim umožní žít důstojným životem ať už v jejich přirozeném sociálním prostředí, či v prostředí pobytových sociálních služeb.

Výkony kategorizované jako zdravotnické může vykonávat pouze zdravotník. V pobytové sociální službě je možné zajištění dvěma způsoby – jednak zaměstnáním zdravotní sestry (všeobecná sestra v sociálních službách) nebo nasmlouváním poskytování domácí zdravotní péče klientům využívajícím danou pobytovou službu. V terénních službách je pouze jedna možnost, a to nasmlouvání domácí zdravotní péče klientům ve svém prostředí domova.

Při poskytování terénní zdravotní a sociální péče u pacientů/klientů se bohužel stává, že pokud je způsob poskytování zdravotních a sociálních služeb zajištěn v rámci různých poskytovatelů, nebývá to mnohdy ideální, protože je péče zajišťována dvěma různými poskytovateli, kdy častým a největším zádrhelem je nepřesné předávání informací, nebo pouze velmi stručné a strohé, což se neblaze projeví na kvalitě poskytované péče o klienta/pacienta.

Vždy je výhodou, když poskytovatel terénních sociálních služeb zajišťuje SOCIÁLNĚ/ZDRAVOTNÍ PÉČI.

Klienti sociálních služeb využívají například tyto zdravotnické výkony:
? podávání stravy do PEGu,
? výměna sáčků u stomií,
? nastavení jednotek do inzulínového pera a aplikace inzulínu,
? měření glykemie, měření krevního tlaku,
? aplikace čípku, podávání léků do úst,
? bandážování nohou,
? ošetření počátečních stádií dekubitů, převaz dekubitů,
? odsávání hlenů,
? polohování,
? rehabilitační cvičení,
? mechanická manuální pomoc při vyprazdňování,
? aplikace kapek nebo mastí do očí,
? podání rektálního diazepamu při epileptickém záchvatu,
? manipulace s močovým katétrem - vypuštění moči a zpětné uzavření katétru.

Pracovníci v sociálních službách, kteří o klienty pečují, nemohou provádět zdravotní výkony, neboť nejsou zdravotnickými pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb.. V případě poškození zdraví klienta by pracovníci sociálních služeb vykonáním těchto výkonů riskovali trestní odpovědnost, stejně tak jako poskytovatel služby, pokud se tak dělo s jeho vědomím, nebo na jeho pokyn. Pokud výše zmíněné výkony provádí rodinný příslušník jedná se o neformální poskytování zdravotní péče.