Práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním

Zdravotní znevýhodnění lze vnímat jako znevýhodnění v oblasti tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislého na pomoci jiné osoby.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE STARÁTE O O SOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!
.
Zdravotní znevýhodnění lze vnímat jako znevýhodnění v oblasti tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislého na pomoci jiné osoby.
.
Pro tuto cílovou skupinu je klíčovým pojmem ucelená rehabilitace. Tento pojem ve zkratce označuje komplexní aktivitu zaměřenou na znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností člověka.
.
Ucelená rehabilitace se dá rozdělit do čtyř hlavních složek, jsou to:
- léčebná rehabilitace
- sociální rehabilitace
- pedagogická rehabilitace
- pracovní rehabilitace
.
Je velmi důležité vzájemná propojenost těchto složek mezi sebou dle individuálních potřeb člověka.
.
Přiblížíme Vám nyní jednotlivé rehabilitace.
1) Léčebná rehabilitace bývá realizována především zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách. Jedná se o polohování imobilních klientů, protože právě správné polohování je velmi důležité pro jejich pohodlí. Dále tato složka řeší problémy se sebeobsluhou a hygienou, poté hledá různé varianty, jak stimulovat motorický vývoj klienta a usnadňovat mu vykonávání běžných motorických činností.
.
2) Sociální rehabilitace se zaměřuje na začleňování a udržení klienta ve společnosti a zajištění jeho potřeb. Může jít například o podporu a pomoci při zajištění bydlení, dopravy nebo vyřízení příspěvků na Úřadu práce jako příspěvek na pořízení automobilu, příspěvek na mobilitu, atd.
.
3) Pedagogická rehabilitace se zaměřuje na rozvoj motorických schopností, výchovně-vzdělávacích, volnočasových aktivit a potřeb, rozvoj komunikačních dovedností, které vedou ke zvyšování samostatnosti a soběstačnosti, ať dítěte či dospělého člověka.
.
4) Pracovní rehabilitace dává lidem s postižením možnost pracovat. Cílem je získání nebo udržení vhodného zaměstnání. Pracovní rehabilitace se zaměřuje také na přípravu týkajících se pracovního procesu jako je nácvik pracovních pohovorů, psaní životopisů, telefonických hovorů, nácvik cesty do práce a pracovních správných pracovních návyků, atd.
.
Při práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním se nikdy nezaměřujeme na diagnózu člověka, ale primárně na jeho potřeby. Lidem se zdravotním znevýhodněním velmi výrazně pomáhají sociální služby, které zajišťují podporu, pomoc a péči formou terénních, ambulantních a pobytových služeb. Dále také zdravotní péče, školská, poradenská zařízení, úřady atd.
Nejcennějšími pomocníky je však rodina a blízcí příbuzní.
.
Kateřina Štorkánová
Včelka sociální služby Kladno