Opatrovnictví a zastoupení členem domácnosti

V sociálních službách se také setkáváme s pojmy opatrovnictví a zastoupení členem domácnosti. Jaký je mezi nimi rozdíl a kdo tuto funkci může vykonávat? To si dnes povíme.

Člověk nabývá plné svéprávnosti dosažením plnoletosti. Svéprávnost je způsobilost k právnímu jednání, tedy uzavírat smlouvy. Jednou ze smluv může být třeba Smlouva o poskytování sociálních služeb, kterou podepisujeme s žadatelem, aby se mohl stát naším klientem.

.

Omezení svéprávnosti
O omezení svéprávnosti, pokud je v zájmu člověka, rozhoduje pouze soud. Ten nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života, čímž jsou míněny zejména činnosti jako používání hromadné dopravy, nákup běžných osobních potřeb a jídla apod. Soud v rozhodnutí o omezení svéprávnosti vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. V rozhodnutí o omezení svéprávnosti také člověku (opatrovanci) jmenuje opatrovníka.

.

Opatrovník
Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby. V případě, že opatrovanec sepsal předběžné prohlášení, soud může ustanovit opatrovníkem tohoto člověka. Pokud toto prohlášení není, soud přihlédne na přání a potřeby člověka, kterému svéprávnost omezuje a stanoví opatrovníka sám. Vždy dbá na to, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance v opatrovníka. Poskytovatel sociální služby by měl být seznámen s rozhodnutím, kterým byl klient omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Opatrovník na základě rozhodnutí může za opatrovance podat Žádost o sociální službu a také podepisuje Smlouvu o poskytování sociální služby. Vždy ale musí respektovat názory a přání svého opatrovance. Všechna svá rozhodnutí by měl opatrovník s opatrovancem probírat a informovat jej o svých krocích.
.
Zastoupení členem domácnosti
Zástupce je taktéž jako opatrovník povinen chránit zájmy zastoupeného a naplňovat jeho práva. Zástupcem může být předek, potomek, manžel, sourozenec, partner nebo osoba, která s člověkem (zastoupeným) žila ve společné domácnosti alespoň tři roky. Zastoupení členem domácnosti je oproti omezení svéprávnosti mírnějším opatřením a pokud je dostačující, mělo by být upřednostněno. Ke vzniku zastoupení je potřeba podání návrhu k soudu, který jej schvaluje. Zástupce má povinnost oznámit zastoupenému, že jej bude zastupovat, co to pro něj znamená a jaké jsou důsledky zastupování. Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jako jsou pravidelné nákupy a platby, přebírání pošty, platby, ale i podávání žádosti o sociální službu a uzavírání smlouvy o sociální službě. Zástupce však musí jednat společně se zastoupeným.
.
Julie Janovská
Včelka sociální služby Ostrava