§39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Osobní asistence

Komu je Osobní asistence určena

  • osobám s chronickým onemocněním
  • osobám s kombinovaným postižením
  • osobám s mentální postižením
  • osobám s tělesným postižením
  • osobám se zdravotním postižení 
  • seniorům

Rozsah poskytovaných úkonů v rámci základních činností

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) Pomoc při osobní hygieně 

c) Pomoc při zajištění stravy

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služba je poskytována bez věkového a časového omezeni.