Důležitost spolupodílení se na rozvoji sociálních služeb v rámci jednotlivých komunit si velmi dobře uvědomujeme. Proto většina zástupců našich středisek jsou právě aktivními členy komunitního plánování v lokalitách, kde se naše střediska nacházejí. Do komunitního plánování se snažíme aktivně zapojovat i naše klienty a jejich rodiny.

Abychom pochopili smysl komunitního plánování, je potřeba si jeho názvosloví nejdříve vysvětlit. Co je tedy komunitní plánování?

Již samotný název napovídá, že se jedná o nějaké plánování v rámci určitého místa, kde se lidé setkávají, kde žijí, navštěvují školská zařízení nebo chodí do práce. Takové místo můžeme nazvat právě jakousi komunitou. V rámci konkrétní komunity nás také spojují stejné zájmy, aktivity a v neposlední řadě mezilidské vztahy. Komunitní plánování je tedy plánování v určité komunitě, které zajišťuje místo lidí ve společnosti v ní žijící a to tak, aby oni sami se mohli aktivně vyjádřit k tomu, jak jejich komunita má vypadat, jaké jsou její potřeby a jak řešit či předcházet společným problémům. Jedná se o princip úzké spolupráce nejen institucí, ale právě samotných obyvatel komunity, kteří ji nejlépe znají. Právě spolupodílení se obyvatel na vytváření své vlastní komunity dělá toto plánování smysluplné a jedinečné.

Komunitní plánování se může uplatnit ve všech oblastech života, nejčastěji se ale setkáváme s tím, že převážně obce a kraje zapojují do komunitního plánování rozvoj a posílení sociálních služeb. Jedná se o oblast, která je jistě jednou z nejdůležitějších pro fungování komunity. Což dokazuje i to, že komunitní plánování sociálních služeb je zakotvené v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Důležitost spolupodílení se na rozvoji sociálních služeb v rámci jednotlivých komunit si velmi dobře uvědomujeme. Proto většina zástupců našich středisek jsou právě aktivními členy komunitního plánování v lokalitách, kde se naše střediska nacházejí. Do komunitního plánování se snažíme aktivně zapojovat i naše klienty a jejich rodiny.

Díky společnému zapojení se do komunitního plánování jsme se i my zasloužili o to, že byla zvýšena dostupnost a kvalita sociálních služeb, které odpovídají komunitním potřebám a reagují na specifické potřeby místních obyvatel. 

Zuzana Vlková
Včelka sociální služby, středisko Humpolec