Kombinace formální a neformální péče o seniora v domácím prostředí

S přibývajícími léty klesá schopnost adaptace a postupujícím změnám, které souvisejí se stářím, se každý přizpůsobuje jinak. Vyšší věk je obdobím, kdy se člověk musí vyrovnávat s četnými ztrátami a tou poslední by měla být ztráta vlastního domova. Udržet co nejdéle seniora v jeho navyklém, přirozeném prostředí a posílit či obnovit jeho soběstačnost i za cenu pomoci – rodinné i formální, je důležitou součástí geriatrické prevence, která může oddálit odchod starého člověka do rezidenční péče. 

Dle výzkumu z roku 2019 který provedl Institut sociální práce z.s. dává 7 z 10 dotázaných Čechů ve věku od 18 do 64 let jednoznačně přednost péči v domácnosti před péčí v pobytových zařízeních. A právě proto, bychom v dnešním článku rádi poukázali na to, že v péči o seniora v domácím prostředí může pomoci i komplexní formální péče.

Formální péči z pravidla zajišťují služby sociální péče, v domácím prostředí se nejčastěji jedná o služby terénní, vedle sociálních služeb se v domácnostech setkáváme i se zdravotní domácí péčí. Česká republika podporuje rozvoj terénních služeb i neformální péče, jak vyplývá i z Národního akčního plánu 2013-2017, kde je uvedeno: „Nedílnou součástí péče o seniory musí být i podpora rodiny a zapojení rodinných příslušníků do poskytovaných služeb." Neformální péče je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými. Na tento plán navazuje Strategie přípravy na STÁRNUTÍ společnosti 2019-2025, kterou stanovilo MPSV a jedním z kroků je i zahrnout neformální pečující jako cílovou skupinu sociálních služeb a posílit terénní a odlehčovací služby. Zvážit možnosti zřízení center specializovaných na podporu neformálních pečujících.

Počet neformálních pečovatelů v České republice se odhaduje na 250 tisíc, z toho polovina je osobou blízkou ve věku 35 až 64 let. Neformální péče a terénní sociální služby mají společné znaky: poskytují péči a podporu osobě v domácím prostředí dle individuálních osobních potřeb. Rodina na potřeby blízkého může reagovat flexibilněji, poskytuje mu emocionální podporu a vazby, které především ve vyšším věku předcházejí sociální izolaci, avšak pro neformální pečující dlouhodobá péče může nést rizika. Unie pečujících uvádí že téměř 30 % pečujících poskytuje péči více než dvanáct hodin denně. Existují rizikové oblasti, které mohou snižovat kvalitu života pečujícího a můžou negativně ovlivnit konečnou péči o seniora: časová zátěž, finanční (od roku 2018 je možné požádat o dávku ze systému nemocenského pojištění - tzv. dlouhodobé ošetřovné) zdravotní a psychická. Rizika jsou výrazně eliminována efektivní kombinací neformální a formální péče, protože povede-li se dobře pečujícímu, povede se dobře i opatrovanému. Kde se pečující může dozvědět o pomoci z řad formální pomoci:
? www.iregistr.mpsv.cz
? https://www.pecujdoma.cz/hledam-sluzbu-ve-svem-okoli/
? https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-sluzby

A co je dobré od formální péče očekávat? Ve Včelce je naší prioritou odvádět práci na profesionální úrovni s lidským přístupem a s ohledem na individualitu každého člověka.