Klient - to je pojem, který je alfou a omegou všech sociálních služeb bez ohledu na jejich cílovou skupinu či formu poskytování.

 Co ale tento pojem v sociálních službách znamená? Klientem se stává osoba, která z důvodu nepříznivé sociální situace využívá na základě uzavřené smlouvy vybranou sociální službu. Klient je tím nejdůležitějším aktérem už od samotného počátečního jednání. Již při podání žádosti si klient sám volí, jaký typ služby chce využívat, v jaké frekvenci a v jakém čase. Respektujeme, že naši klienti žijí v domácím prostředí a často mají zavedený denní režim, ve kterém se cítí příjemně a bezpečně. Pokud je to tedy v možnostech pobočky, snažíme se ke klientům docházet v jimi požadovaném čase, abychom co nejméně narušovali jejich režim dne.
.
V případě omezení klienta na svéprávnosti v oblasti podepisování smluv jej v této činnosti zastupuje soudem stanovený opatrovník. I v tomto případě je vždy však přihlíženo na názor a potřeby klienta.
.
Služby jsou klientům poskytovány vždy na základě jejich individuálních potřeb. Klient se tedy vždy podílí na tvorbě i přehodnocení individuálního plánu. V individuálním plánu jsou detailně popsány kroky, kterými jsou potřeby klienta ve spolupráci s terénním pracovníkem naplňovány. Na základě měnících se potřeb si klient kdykoliv může přenastavit dohodnuté služby (frekvenci, čas, poskytované úkony). Stejně tak klient může péči odmítnout či odvolat, pokud však tímto nedojde k jeho ohrožení na životě a na zdraví.
.
Klienti mohou kdykoliv a u kteréhokoliv pracovníka pochválit poskytovanou péči nebo si stěžovat. Pochvala i stížnost je pracovníky následně předána vedoucímu střediska a řešena. Pochvalu či stížnost klient může podat i anonymně.
Na závěr bych ráda dodala, že každý člověk je jedinečný a našim cílem je u klientů tuto jedinečnost nalézt a podporovat.
.
Kristýna Štachová
vedoucí střediska Staré Město