Jsme členy profesního družení ASPIDOP, které spojuje a propojuje poskytovatele domácí péče.

Jistě se shodneme, že jakákoli situace v našem životě vyžaduje kritické přemýšlení či přístup. Že není možné vždy podléhat prvnímu dojmu, bez dalšího přijímat jakékoli obecné mínění jako mantru, a stejně tak vycházet stále jen ze zažitých názorů, bez toho, aniž bychom se čas od času zastavili, vlastní prožitky zhodnotili, udělali si závěr, a až poté buď setrvali u zažitého vzorce chování (přístupu), nebo jej změnili. Změna paradigmatu není nic, za co bychom se měli stydět, nebo čemu bychom se měli bránit. Sám u sebe jsem si to ověřil.   Naopak nám taková změna může velmi pomoci. Může eliminovat cyklické vzorce chování, jež nám nevyhovují, a mnohdy je právě bez kritického přemýšlení nedokážeme sami v sobě identifikovat, natož pak změnit. Odpoutání se od zažitého nás tak činí svobodnějšími a ve svém důsledku šťastnějšími. A vlastně nejen to, myslím, že i moudřejšími.

Je proto ale zapotřebí být schopen umět zaujmout od jakékoli situace „zdravý“ odstup. Vytvořit si svůj vlastní názor založený na získaných vědomostech a zkušenostech, a to jak vlastních, tak i vědomostech a zkušenostech ostatních.   A proto se nevyhýbat tomu tyto vědomosti a zkušenosti sdílet, a názorovou konfrontací si pomoci k tomu si svůj životní postoj, pohled na svět a obecně přístup k životu ujasnit, a být, jak se říká, „sám sebou“, a spokojený.

Důvod, proč se o tom zmiňuji je, že výše uvedené neplatí jen pro osobní život, ale pro jakoukoli lidskou aktivitu, činnost, chování, jednání. Zkrátka cokoli. Jestliže bych měl tyto závěry vztáhnout na činnosti, kterým se Včelce věnujeme, i zde je zapotřebí být otevřený diskuzi, mít snahu věci, u který víme, že změnu zaslouží, změnit, a to nejen v rámci naši společnosti, ale snažit se ta opravdu důležitá a vzájemně propojená téma otevírat i veřejně, a veřejně, u všech relevantních institucí, se následně snažit následné výstupy prosazovat, tak aby v rámci péče o osoby v domácím prostředí docházelo k narovnání historických nedostatků a přežitků, či došlo k přizpůsobení se vývoji společnosti, které se z podstaty věci odráží i v potřebě změn ve službách, které jsou pro společnosti zajišťovány. Je pro nás důležité, aby péče byla koncepčně lépe uchopena a ve výsledku byla dostupnější, celý systém se zjednodušil, a byl efektivní a garantoval kvalitu a stabilitu.

Proto jsme se rozhodli iniciovat založení profesního sdružení ASPIDOP, které na výše uvedených základech vzniklo, a spojuje a propojuje poskytovatele domácí péče, jak v oblasti zdravotní, tak sociální.

Sdružení je založeno na několika základních principech:

  • společenské zodpovědnosti
  • prosazování realizovatelných a realistických cílů
  • schopnosti dotahovat, a nejen hovořit
  • transparentnosti a korektnosti jak mezi členy navzájem, tak i vůči externím institucím
  • zákazu, aby někdo z členů prosazoval své zájmy na úkor společných cílů a zájmu všech
  • otevřené komunikaci a sdílení

Více o ASPIDOP si můžete přečíst na www.aspidop.cz.

Pokud by kdokoli z poskytovatelů péče o osoby v domácím prostředí vnímal, že by se spolu s námi a dalšími členy chtěl podílet na tom, aby se skutečně něco dělo, a jen se nemluvilo o tom, že by se něco dít mělo. Musí vědět, že sdružení ASPIDOP existuje.

Prosím proto o sdílení. Díky Vám se může tato informace dostat k lidem, kteří také vědí, že změna je zapotřebí, a rádi se na tom spolu s námi budou chtít spolupodílet.

Moc Vám děkuji a všem přeji dny plné pohody. 

Vojtěch Kubec

zakladatel sdružení Včelka