Světový den proti násilí na seniorech

Právě dnes si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen 15. června 2006 organizací The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA).

V České republice jsou dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, považováni za "zvlášť zranitelné osoby" mimo jiné právě senioři. 

Každý z nás, a především lidé v důchodovém věku, si zaslouží žít v bezpečném prostředí a zaslouží si naši úctu a respekt. Ne vždy tomu tak, bohužel, je. V roce 2020 tvořili senioři v České republice téměř 10% z celkového počtu obětí trestných činů. Převažuje majetková kriminalita páchaná na seniorech (zneužíváním jeho majetku či financí). Druhým nejčastějším případem je fyzické násilí na seniorech, především ublížení na zdraví, vyhrožování, domácí násilí. Domácí násilí na seniorech se nemusí projevovat pouze fyzickými útoky, ale také zanedbáváním péče, slovním napadáním, psychickým vydíráním. Oběti bývají častěji ženy než muži a pachateli bývají nejčastěji členové rodiny. Domácí násilí je dle statistických údajů méně časté, nicméně to může být ovlivněno vyšší mírou neohlášených případů vzhledem k tomu, že senioři bývají emočně vázáni ke své rodině, blízkým či dalším pečujícím.

Odhalit domácí násilí na seniorech páchané pečující osobou je velice obtížné, protože oběť může pociťovat strach či stud. Když už je odhaleno, často nedojde k nápravě situace, protože oběť nepodá trestní oznámení.

Je proto třeba sledovat varovné signály, které by mohly nasvědčovat možnému ohrožení seniora, abychom předešli vážné psychické či fyzické újmě. Jedná se například o:

  • opakovaná poranění bez jasného původu, případně zanedbání či pozdní zdravotní péče,
  • dlouhodobě chybějící zdravotní pomůcky, které senior potřebuje (např. brýle, chodítko, inkontinenční pomůcky, atp.)
  • strach, úzkost, depresivní příznaky
  • známky nedostatečné péče (nedostatek financí, potravin ačkoli finanční zdroje seniora jsou v odpovídající výši na zajištění základních potřeb) a mnoho dalšího.

Opakování je matka moudrosti, proto v případě, že se cítíte ohroženi či osamělí, je možno kontaktovat bezplatnou linku pomoci, například:
? Linka seniorů Elpida - bezplatná, anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující a osoby v krizi. Volat můžete od 8 do 20 hodin na telefonní číslo 800 200 007.
? Senior telefon ŽIVOT 90 - bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry pro seniory, pečující a jejich blízké. Volat můžete neustále na telefonní číslo 800 157 157.

Buďme, nejenom v tento den, ohleduplní ke starší generaci, važme si jejich moudrosti a zkušeností. Ptejme se na potřeby a přání, buďme trpěliví, když nám vypráví své životní zážitky. Senioři nám toho mají hodně co předat.

Lucie Gorschenek
Včelka, vedoucí střediska Praha